תפריט
ראשי > המועדון > תקנון תחרות חו"ל

תקנון תחרות חו"ל

                                                         תקנון תחרות זכיה בחופשת לחו"ל
 
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם תתנהל הפעילות הנ"ל על-ידי עורכת הפעילות (כהגדרתה להלן), לצורכי שיווק וקידום מכירות, ברשת החברתית פייסבוק (Facebook)

1.            הגדרות

 1. "עורכת הפעילות" ו/או "החברה" - חברת קשר ספורט בע"מ, ח.פ. 511757486;
 2.         "דף הפעילות בפייסבוק" - דף של קשר ספורט בפייסבוק (Facebook) (בכתובת https://www.facebook.com/Mhfootballclub  )
 3. "הפעילות" – פעילות לצרכי שיווק וקידום מכירות, שתנאיה מוסדרים בתקנון זה;
 4. "תקופת הפעילות" - מיום ב' 7/9/18, בשעה 10:00 ועד ליום ב׳ 16.7.2018, בשעה 23:59.
 5. החברה שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה, את הזכות לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, או לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, וזאת בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה בדף הפייסבוק. למשתתף בפעילות, כהגדרתו להלן, ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
 6. "משתתף" - כל אדם שבכל המועדים הרלוונטיים לפעילות עומד בכל התנאים המפורטים להלן:(א) הוא בגיר, כמשמעות מונח זה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "החוק") או קטין - באמצעות, ובהסכמתם המפורשת בכתב של הוריו/האפוטרופסים שלו לפי דין (וכפי שיפורט בתקנון זה להלן) ;(ב) הוא אזרח מדינת ישראל ומקום מושבו הינו בישראל; (ג) הוא בעל 'חשבון פייסבוק' (Facebook) אישי ופעיל הרשום על שמו - ואם הוא קטין שאינו בעל חשבון פעיל ב'פייסבוק' - אז שלמי מהוריו/לאפוטרופסים שלו לפי דין, ישנו חשבון פעיל ב-'פייסבוק' על שמם; ו-(ד) הוא עומד בכל יתר תנאי הפעילות כמפורט בתקנון זה.
 7. מובהר, כי בפעילות רשאים להשתתף יחידים פרטיים בלבד (ולא תאגידים מכל סוג ו/או בתי עסק ו/או קבוצות אנשים), אשר חשבון הפייסבוק שלהם נמצא בשימושם האישי ולמטרות פרטיות בלבד, ושאינו משמש למטרה עסקית ו/או שיווקית ו/או פרסומית ו/או לכל מטרה דומה אחרת.
 8. "התגובה" - תגובה מקורית ויצירתית, שיכתוב ויעלה כל משתתף בפעילות לדף הפייסבוק, במקום המיועד לכך על-פי הנחיות החברה בה יספר מדוע מגיע לו לטוס לאי סמאוס ביוון .
 9. "הזוכה בפעילות" – בתום תקופת הפעילות, תבחר ועדת השיפוט, כהגדרתה להלן, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, משתתף אחד אשר עמד בכל תנאי תקנון זה ואשר כתב והעלה לדף הפעילות בפייסבוק את התגובה המקורית והטובה ביותר מבין כל המשתתפים במהלך כל תקופת הפעילות, ותכריז עליו כעל הזוכה בפעילות.
 10. "המפקח" - המפקח על הפעילות הינה עו"ד עופר בן-אסא (ממשרד עמר, רייטר, ז'אן, שוכטוביץ' ושות'), ממגדל צ'מפיון, דרך ששת הימים 30, בני-ברק  5120261,                    טל':03-6019601; פקס': 03-6019602;
 11. "ההטבה"-  חופשה זוגית באי היווני סאמוס לרבות טיסה, העברות ו-3-4 לילות במלון על בסיס חצי פנסיון, מתנת חברת דיזנאוז בע"מ
 12. "ועדת השיפוט" - ועדה שתורכב מצוות שופטים מטעם עורכת הפעילות, לפי בחירתה ולפי שיקול דעתה הבלעדיים, ושתפקידה יהיה לבחור את הזוכה/ים;

           *ראו הגדרות נוספות בגוף התקנון.

2.            כללי

2.1.         תקנון זה כולל את כל התנאים המחייבים ביחס לפעילות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בקשר עם הפעילות (לרבות, בכתב, בעל פה, בעיתונות הכתובה ו/או האלקטרונית ו/או בכל מדיה אחרת), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, והן אשר תחייבנה.

2.2.         הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

 

3.            ההשתתפות בפעילות, מהותה ותנאיו

3.1.הפעילות הינו פעילות קידום הורדת האפליקציה החדשה של החברה ברשת החברתית 'פייסבוק'.

3.2.על מנת להשתתף בפעילות, נדרש כל משתתף (וזאת, בנוסף לעמידתו בכל יתר תנאי הגדרת "משתתף" כמפורט בסעיף 1 לתקנון זה לעיל), להעלות לדף הפעילות בפייסבוק במקום המיועד לכך, תגובה בה יספר מדוע מגיע לו לטוס לאי סאמוס.

יובהר, כי בעשותו כן מאשר המשתתף, כי הוא מסכים להשתתף בפעילות בהתאם להוראות תקנון זה; כי הוא קרא את תנאי תקנון זה; וכי הוא מסכים לכל תנאיו; 

3.3.ביום ג׳ ה-17.7.2018, תבחר וועדת השיפוט את הזוכה בפעילות מתוך המשתתפים במהלך כל תקופת הפעילות להטבה.

ביום ג', , תפורסם הודעה בדבר זהות הזוכה בפעילות בדף הפייסבוק של החברה. בנוסף, הודעה על זכייה, תישלח לזוכה בפעילות, באמצעות דף הפייסבוק שלו (באמצעותו הוא העלה את התגובה).

למען הסר ספק מובהר, כי בחירת הזוכה תהיה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא סופית; מוחלטת; בלתי ניתנת לערעור או להחלפה ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי החברה באשר לבחירת הזוכה. קבלת ההטבה תתואם מול הזוכה.

 1. קטינים אינם רשאים, באופן עצמאי וללא אישור כדין, לשמש משתתפים בפעילות. קטין  יהיה רשאי לשמש כ-'משתתף' אך ורק באישור מפורש של הוריו/אפוטרופסיו (לפי העניין), לשביעות רצון עורכת הפעילות; 
 2. ככל שמדובר בזוכה שהינו קטין (להלן: "הזוכה הקטין") - הרי שתנאי לזכאותו של הזוכה הקטין לקבלת ההטבה, יהיה קבלת אישור מפורש ובכתב של הוריו/אפוטרופסיו (לפי העניין) לכך שהזוכה הקטין ישתתף גם בפעילות השיווק/קידום מכירות של החברה (להלן: "אישור הזכיה"), בקשר עם הפעילות (ככל שתהיה כזו).

4.המפקח

 1. המפקח יהיה אחראי להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת לרבות בין עורכת הפעילות לבין המשתתפים בו.
 2. החלטות המפקח בכל הקשור לפעילות או להוראות תקנון זה תהיינה סופיות ומחייבות לכל דבר ועניין, וכל משתתף בפעילות מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

5.הבהרות לגבי ההטבה

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את ההטבה, כהגדרתה בסעיף 1 לעיל, ו/או לגרוע ממנה ו/או להוסיף עליה ו/או להעניק במקומה הטבות אחרות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. ההטבה הינה אישית ומיועדות למימוש על-ידי הזוכה בלבד. הזוכה אינו רשאי להסב ו/או להמחות את הזכות למימוש ההטבות לצד שלישי כלשהו.
 3. ההטבה אינה ניתנת להמרה למזומן.
 4. לצורך מימוש ההטבה, על הזוכה לפנות (באופן אישי ועל אחריותו הבלעדית), ואך ורק בתוך ובמהלך תקופת המימוש, כהגדרתה להלן, לחברת דיזנהוז.
 5. ניתן לממש את ההטבה בין התאריכים 1.9 ועד –  29.9 לא כולל תקופת החגים (להלן: "תקופת המימוש").
 6. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה, לרבות בגין סוג ההטבה, מימוש ההטבה ו/או אי מימושה. למען הסר ספק גם מובהר בזאת, כי משתתף אשר לא מימש את ההטבה במהלך תקופת המימוש, מכל סיבה שהיא, יאבד את זכאותו להטבה ולא יהיה זכאי בגין כך לכל תשלום ו/או פיצוי מהחברה ו/או ממי מטעמה. תוקף ההטבה לא יוארך מעבר לתקופת המימוש. כמו כן, המשתתף יודע כי נותנת ההטבה הינה חברת דיזנהויז והינו מסיר כל אחריות מהחברה בנוגע לטיב ההטבה ו/או כל נושא אחר הנוגע להטבה.
 7. החברה תהיה רשאית לבטל ו/או שלא למסור, מכל משתתף בפעילות את ההטבה בה זכה, וזאת ככל שהשתתפותו בפעילות ו/או קבלתו את ההטבה הייתה כרוכה ו/או בוצעה/מומשה על-ידו (ו/או על-ידי מי מטעמו) בדרכים בלתי כשרות, לרבות (אך לא רק) תוך ביצוע עבירה או עקב מעשה שאינו כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה (לרבות, אי עמידתו בתנאי תקנון זה). בנוסף, עורכת הפעילות שומרת על זכותה לנקוט באמצעים משפטיים נגד כל גורם אשר ינסה להשתתף בפעילות שלא כדין ו/או תוך הפרה של תנאי מתנאי תקנון זה; לשלול ממנו את זכות ההשתתפות ו/או את ההטבה (במידה שקיבל הטבה); וכן לפסול אותו מהשתתפות במבצעים ופעילויות עתידיים שלה.

6. שונות

 1. המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לעצם קיום הפעילות, לעצם השתתפותו בו (או אי ההשתתפות בו) ו/או להטבה שקיבל.
 2. חל איסור מוחלט על המשתתפים בפעילות להעלות לדף הפעילות בפייסבוק כל תגובה ו/או פריט ו/או חומר (לרבות סרטים ו/או תמונות ו/או כל תוכן אחר), המפר ו/או שבפרסומו יש כדי להפר כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהוו הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה, הוצאת דיבה); הפרה של  דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה, פגיעה ברגשות הציבור); הפרה של דיני הגנת הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם (או להסיר ככל שכבר פורסם) כל חומר אשר לדעתה קיים חשש, כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעתה איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות (לרבות בניהולה התקין) ו/או בכל גורם אחר - והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וללא צורך במתן נימוק.
 3. עורכת הפעילות תהיה רשאית, בין היתר, להסיר מדף הפייסבוק כל תוכן, שיועלו על-ידי משתתף (ו/או על-ידי כל גורם אחר) וכן לפסול את המשתתף עצמו ו/או את המבקש להשתתף בפעילות, מלהשתתף בפעילות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן נימוקים (כל-זאת, לרבות במקרה שהתוכן שהמשתתף העלה אינם ראויים ו/או פוגעים ברגשות הציבור ו/או מכפישים ו/או נוגדים את תקנת הציבור).
 4. כל משתתף אשר יעלה תגובה (כהגדרתה לעיל) לדף הפייסבוק על-מנת להשתתף בפעילות, מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות המשפטיות בתגובה זו, כי הוא רשאי להעלות את התגובה לדף הפייסבוק לצרכי הפעילות וכי הוא מאפשר לחברה לעשות כל שימוש בכל תגובה שהועלתה על-ידו במסגרת השתתפותו בפעילות, כולה או חלקה, בין אם זכה בפרס ובין אם לאו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא תהיה לו כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או קבלת תמורה בגין כך). מובהר כי למשתתפים/לזוכים בפעילות ו/או למי מטעמם (לרבות הוריהם/האפוטרופסים שלהם, ככל שהם שהמשתתפים הינם קטינים), לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מעורכת הפעילות ו/או ממי מטעמה הנוגעות לזכויות יוצרים בקשר עם הפעילות ותקנון זה.
 5. מבלי לגרוע מכל יתר האמור בתקנון זה, עורכת הפעילות ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בכל מקרה של מעשה או מחדל של משתתף ו/או של צד שלישי כלשהו, אשר לא יאפשרו בין היתר את ההשתתפות בפעילות ו/או את קבלת ההטבה ו/או את מימושה/ם.
 6. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועורכת הפעילות ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזקים מכל מין וסוג שהוא (ובכלל זה, עגמת נפש) שייגרמו, במישרין או בעקיפין, למשתתף בפעילות ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות (לרבות בכל הקשור למימוש ההטבה).
 7. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מובהר, כי בעצם השתתפותו של כל משתתף בפעילות, מאשר ומצהיר הוא כי קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו; וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו ובקשר לפעילות, במישרין או בעקיפין, כלפי עורכת הפעילות ו/או כלפי כל מי מטעמה (לרבות, בעלי מניותיה של עורכת הפעילות; חברות קשורות אליה; ונושאי משרה; עובדים; שותפים, מנהלים ובעלי מניות בכל אלה). בכל מקרה, וגם אם לא קרא תקנון זה, מסכים בזאת כל משתתף כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.
 8. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת חלקים בפעילות או לבטלה בכללותה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, עורכת הפעילות תהיה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מבנה הפעילות, תוכנה, נהליה, תקופתה, תנאיה, מועדים לפיה, להוסיף עליה או לגרוע ממנה. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל משתתף בו, ועורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יחויבו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור. לעניין זה, מופנית תשומת הלב לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון (כל עדכון או תיקון בתקנון יפורסמו על-ידי עורכת הפעילות כנדרש בתקנון זה ולפי הדין).
 9. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיו"ב, אירועים שאינם תלויים/בשליטת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, לא יהיו באחריות החברה ולא יזכו את המשתתף בפעילות בכל סעד ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כלשהן לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או כשל או כל פגם אחר במערכת המחשוב בקשר לניהול הפעילות (לרבות בדף הפייסבוק) ימנעו ו/או לא יאפשרו את השתתפותו של משתתף בפעילות ובכלל זה את קבלת ההטבה ו/או את מימוש ההטבה, מסכים אותו משתתף שלא יהיו לו ו/או לכל מי מטעמו טענות /או דרישות כלשהן כלפי עורכת הפעילות וכל מי מטעמה.
 10. רישומי עורכת הפעילות יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת ו/או לעיבוד נתונים ו/או פרטים במסגרת הפעילות ולא תישמע כל טענה ממשתתף בפעילות בדבר נכונות ו/או דיוק הפרטים ו/או הנתונים. 
 11. ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות (לרבות חברות קשורות אליה ובעלי מניות בהן); על חברי ועדת השיפוט; על המפקחת; ועל עובדים ו/או שותפים ו/או מנהלים ו/או נושאי משרה של/בכל אלה (לרבות בני משפחותיהם).
 12. כל מס, היטל, ניכוי או דרישה לתשלום חובה מכל סוג שהוא, בקשר עם השתתפות משתתף בפעילות או עם קבלת/מימוש ההטבה, יהיו על חשבון המשתתף בלבד ובאחריותו הבלעדית. עורכת ההטבה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם תידרש לכך, את פרטיו הרלוונטיים של כל משתתף כאמור בפעילות.החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על-פי חוק או על-פי הוראה של רשות מוסמכת, בקשר ישיר או עקיף לפעילות ו/או לתקנון זה.
 13. מבלי לגרוע מסמכויות המפקחת המפורטות לעיל, לבתי-המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב  בלבד, תהיה סמכות השיפוט והדיון הבלעדית בכל עניין הנובע מתקנון זה ובכל הקשור לפעילות (שאינם בגדר סמכותו של המפקח), ולא תהיה סמכות כאמור לכל בית- משפט ו/או ערכאה אחרת.
 14. ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי החברה , תוך תיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות; ובאתר הרשמי של מועדון הכדורגל מכבי חיפה
                                                                                              בכבוד רב,
                                                                    קשר ספורט בע"מ