מכבי חיפה - האתר הרשמי
EN facebook youtube instagram
גרין פלוס - תקנון

גרין פלוס - תקנון

תקנון +Green - מועדון האוהדים הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה 

מועדון הכדורגל מכבי חיפה  (להלן: "המועדון") מנוהל על-ידי חברת קשר ספורט בע"מ (להלן: "הנהלת המועדון") ומטרתו להעניק לאוהדי הקבוצה או אחרים המצטרפים למועדון הטבות במגוון רחב של תחומים ובתי עסק אשר ישתפו פעולה עם המועדון מעת לעת, ובהתאם להוראות תקנון זה.

1. העסקים המשתתפים

1.1. העסקים אשר ביצוע פעולות ו/או עסקאות בהם יקנה לחבר המועדון הטבות (להלן: "העסקים המשתתפים") הינם עסקים מכל סוג אשר הנהלת המועדון תתקשר עימם בהסכם לפיו יוקנו לחבר המועדון שירותים המסופקים על-ידם.

1.2. מובהר בזה כי האחריות בגין השירותים שהעסקים המשתתפים יספקו לחבר המועדון הינה של העסקים המשתתפים בלבד ולא של המועדון.

1.3. הנהלת המועדון, רשאית ותהא רשאית להורות בכל עת על הוספת עסק לרשימת העסקים המשתתפים ו/או גריעתו ממנה. רשימה מעודכנת של העסקים המשתתפים תימצא במשרדי הנהלת המועדון ברחוב קריית ספר 4, חיפה (להלן: "משרדי המועדון") וניתן יהיה לקבל מידע עליה במשרדי המועדון בימים ובשעות העבודה המקובלות.

2. הצטרפות לחברות במועדון

2.1. חבר מועדון הינו מי שנרשם או באתר האינטרנט mhaifafc.com/greenplus.asp או במשרד הכרטיסים באצטדיון סמי עופר או דרך המוקד הטלפוני שלנו 04-7704444 ומחזיק כדין, בהתאם לתקנון זה ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, בכרטיס תקף של המועדון (להלן: "כרטיס חבר").

2.2. תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות והרישום ולמשך 12 חודשים. עם תום תקופת החברות עלותה 120 ₪ לשנה. בתום 12 חודשים יהיה החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בכפוף לתשלום דמי חידוש בסום שייקבע מעת לעת, ועמידה בכל תנאי תקנון זה. מובהר, כי בעת חידוש תקופת החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו, כפי שיהיה בתוקף במועד החידוש, וכי ההטבות עשויות להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית למועדון.

2.3. על-אף האמור לעיל, המועדון שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של לקוח כחבר במועדון ו/או שלא לאשר הארכה/חידוש חברות במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניו בלבד, מבלי צורך לנמק את סירובה (וזאת, גם במקרה של לקוח העומד בתנאי החברות המנויים לעיל).

2.4. תשלום דמי הרישום עבור ההצטרפות למועדון יבוצע אך ורק במזומן או בכרטיס אשראי. לא יתקבלו אמצעי תשלום אחרים.

2.5. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את גובה דמי הרישום ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק מובהר, כי במידה וחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן דמי הרישום/דמי החידוש פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי על דמי הרישום/החידוש שכבר שילם.

2.6. חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לצורך כך למועדון בהודעת מייל לכתובת GreenPlus@maccabihaifafc.com וישיב לידי המועדון את כרטיס חבר המועדון שלו. החבר ייגרע מרשימת חברי המועדון עד תום 60 ימים ממועד קבלת הודעתו. חבר שלא מימש את ההטבות שצבר עד למועד בקשתו לביטול חברותו במועדון, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מקבוצת המועדון ו/או מי מטעמה.

2.7. ביטל החבר מיוזמתו את חברותו במועדון הלקוחות טרם שחלפו שבועיים מיום שהצטרף למועדון ו/או מיום שחידש את חברותו במועדון, יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי הרישום, אך זאת בתנאים המצטברים הבאים: הוא החזיר את כרטיס המועדון לקבוצת המועדון; הוא לא עשה בכרטיס המועדון כל שימוש; הוא לא מימש את ההטבות בו. מובהר, כי ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי הרישום. ביטל לאחר תקופה זו או לא ביצע את האמור השבת דמי הרישום תבוצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

2.8. הנהלת המועדון תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של יחיד כלשהו על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.9. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברותם של חברי מועדון או לסרב לקבל כחבר במועדון, כל מי אשר לפי שיקול-דעתה הבלעדי, נמצא כי אינו עומד בהוראות תקנון זה ו/או כי נעשה שימוש מסחרי ו/או מעשה שלא כדין בכל הנוגע לכרטיס המועדון ו/או חברותו במועדון.

2.10. כרטיס החבר הינו אישי ואינו ניתן להעברה בכל צורה שהיא וניתן לשימוש על-ידי חבר המועדון בלבד. הנהלת המועדון תהא רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס. לחבר המועדון לא תהא כל טענה כלפי המועדון בגין שימוש של מי מבני משפחתו, או גורם זר בכרטיס החבר.

2.11. כרטיס החבר תקף בכל אחד מן העסקים המשתתפים כהגדרתם בסעיף 1.1 להלן.

2.12. כל חבר יהיה זכאי לפרוש מהמועדון ורישומו כחבר יבוטל וימחק תוך 30 יום מיום הודעתו, במכתב רשום, על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כויתור מוחלט על כל זכות ותביעה שהיו לו, אם בכלל, כנגד המועדון.
                                   
2.13. כל חבר ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, ששמו ופרטיו כפי שנמסרו על ידו וכן כל מידע שיצטבר בעסקים המשתתפים ו/או במועדון בקשר עם פעולותיו במסגרת המועדון ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע כאמור יועברו להנהלת המועדון וישמשו את המועדון לקידום פעולותיו ומכירות העסקים המשתתפים לעריכת סקרים ולדיוור ישיר באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. האמור יחול גם על העברת מידע כאמור מהעסקים המשתתפים להנהלת המועדון. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של בעלת המועדון והחבר מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, יהא עליו להודיע במכתב רשום להנהלת המועדון, לכתובתה במשרדי המועדון ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש מהמועדון. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין ולא תהא לחבר המועדון כל זכות שימוש בנתונים שיהיו מעת לעת ברשות המועדון.

2.14. המועדון זכאי לשנות מעת לעת את שם המועדון וסמליו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

3. פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי המועדון

3.1. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך נישואים, תאריך לידה, מספר תעודת זהות (או מספר דרכון לתושבי חוץ), מספר טלפון נייד, מספר טלפון נוסף, פרטי דואר אלקטרוני, כתובת מגורים מלאה, פרטי בן/בת הזוג (שם מלא, ת.ז., מין ומספר טלפון), שמות ומספר ילדים (כולל תאריכי לידה), חתימה, תאריך ו- מתן הסכמה לקבלת דיוור ו/או פרסום על-ידי המועדון (להלן: "טופס הרישום").

3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי מילוי הפרטים הבאים ביחס לחבר הינם תנאי חובה להצטרפות למועדון: שם מלא, מספר תעודת זהות/ מספר טלפון/פרטי דואר אלקטרוני, מתן הסכמה לקבלת דיוור ו/או פרסום, חתימה ו- תאריך.

3.3. האחריות על מילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, באופן קריא וברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, המועדון ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר לא מסר את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא ו/או לא עדכן את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל קבוצת המועדון במועד.


3.4. פרטיהם האישיים של חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על-פי החלטת המועדון, מעת לעת. בהצטרפותו למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום של המועדון.

3.5. בכפוף לאמור בתקנון זה, המועדון ישתמש במידע שיקבל מהחבר ישירות, וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע של המועדון או במידע שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור, לצורך קידום פעולותיה, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, הטבות, שירותים וכיוצ"ב), למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS וכד'), למטרת מתן שירותים לחברי המועדון, ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.

3.6. בחתימת החבר על גבי טופס הבקשה להצטרפות, במסגרתו נותן החבר את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר, מהווה הסכמה לאפשר לכל יתר החברות במועדון (בהווה ובעתיד) לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ישיר ו/או פרסום.

3.7. המועדון יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לצורך ביצוע דיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד, לכל גורם המבצע את הדיוור לחברי המועדון.

3.8. בחתימתו על טופס הרישום נותן החבר את הסכמתו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסום עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח המועדון והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסום כאמור.

3.9. למען הסר ספק מובהר, כי המועדון יהיה רשאי להעביר מידע אודות חברי המועדון ורכישותיהם, בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

3.10. בחתימתו על טופס הרישום, החבר מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר, כי השימוש לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ואו פיצוי  כלשהו. כמו כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של המועדון והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

3.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר המועדון רשאי בכל עת לדרוש מהמועדון, בהודעה בכתב שתישלח באמצעות האי-מייל לשירות הלקוחות של קבוצת המועדון בכתובת קריית ספר 4 חיפה, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של הרשת ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי החבר לדרוש כאמור מקבוצת המועדון להסיר את עצמו מרשימות הדיוור הישיר בערוץ הרלוונטי של המועדון. ואולם, במקרה כזה, שומרת קבוצת המועדון על זכותה לבטל את חברותו של החבר במועדון הלקוחות.

3.12. המועדון יאשר לחבר, כי פעלה על-פי הנחייתו כאמור לעיל. לא התקבל אישור בכתב מהמועדון, יודיע החבר בכתב למועדון על אי קבלתו ויקבל אישור כאמור.

4. השימוש בכרטיס המועדון

4.1. כרטיס המועדון הינו אישי בלבד. יודגש, כי הכרטיס (על הזכויות/החובות הגלומות בו), גם אינו ניתן להעברה או לשימוש על-ידי אחר או באמצעות אחר, מלבד החבר עצמו.

4.2. הכרטיס מקנה הטבות בחנויות ובעסקים המשותפים (כהגדרתן לעיל), וכן באתר האינטרנט של המועדון, שכתובתו: mhaifafc.com.

4.3. חישוב ההטבות לחבר יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן יהיה לאחד קניות ו/או נקודות זכות (כפי שמוגדרות להלן) שבוצעו או נצברו בכרטיסי מועדון של חברים שונים. בכל מקרה, רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.

4.4. השימוש בכרטיס מותנה בהצגת הכרטיס על-ידי החבר, בצירוף תעודת זהות של החבר במעמד הקניה לרבות בעת מימוש נקודות. במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, תהיה קבוצת המועדון רשאית לאפשר לחבר שימוש חד-פעמי, באמצעות הצגת תעודת זהות בלבד של החבר וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי.

4.5. כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986.

4.6. האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי קבוצת המועדון ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.

4.7. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס (להלן: "הליקוי") על החבר לפנות באמצעות האי-מייל לשירות הלקוחות של קבוצת המועדון בכתובת GreenPlus@maccabihaifafc.com. על מנת להודיע על הליקוי ומרגע קבלת אישור מקבוצת המועדון אודות קליטת הודעתו תהא קבוצת המועדון אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר עד לאותה העת (כפי שמוגדרות להלן), הנפקת כרטיס חלופי והעברת יתרת נקודות הזכות מהכרטיס הישן לחדש.

4.8. במקרה של אובדן כרטיס ו/או בכל מקרה אחר בו יחליט המועדון להנפיק לחבר כרטיס נוסף מעבר לזה שהונפק לחבר בעת הצטרפותו למועדון, יחויב החבר בסך של 15 ₪ או 15 נקודות CASH BACK (כהגדרתן להלן), אלא אם המועדון, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להנפיק את הכרטיס ללא תמורה.

4.9.  המועדון רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל  בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעות ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם קבוצת המועדון סבורה כי חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק לקבוצה המועדון (ו/או למי למטעמה או הקשור אליה).


5. צבירת ומימוש "נקודות

5.1. "רכישה מזכה" – לרכישה מזכה תיחשב רכישה שבוצעה על-ידי חבר מועדון, במזומן, בכרטיס אשראי או בשיק (בהתייחס לתשלום שנעשה בפועל בקופת החנות), בחנות מחנויות העסקים המשותפים כמוגדר לעיל, לצרכים פרטיים בלבד ובהתאם להוראות תקנון זה, אך, למעט: (1) רכישת כרטיס המועדון; (2) מימוש הטבת ההצטרפות, כהגדרתה להלן; (3) רכישה באמצעות אמצעי תשלום אחרים, כהגדרתם לעיל.

יובהר, כי לא כל רכישה תיחשב ל"רכישה מזכה" וכי המוצרים שרכישתם תחשב ל"רכישה מזכה" ייקבעו באופן שוטף על-ידי הנהלת המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, גם כי רכישה שאמצעי התשלום/התשלום בה לא כובד או לא נפרע במלואו מסיבה כלשהי (שאינה נובעת מטעות של המועדון) לא תיחשב לרכישה מזכה, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד למועדון במקרה זה, המועדון יהיה רשאי לבטל נקודות זכות ו/או כל הטבה אחרת שניתנו/נצברו בגין רכישה כאמור ו/או לדרוש את תמורתה המלאה של רכישה כאמור.

5.2. עם הצטרפותו למועדון, יחל חבר המועדון לצבור נקודות מזכות בהתאם למדיניות המועדון אשר תשתנה מעת לעת ותעודכן באתר הרשמי של המועדון. 

5.3. מובהר כי הניקוד הנצבר ברכישת כרטיסים ו/או מנויים שנתיים הינו עבור המנוי הראשון ו/או הכרטיס הראשון לכל משחק. לא יצברו נקודות בגין מנוי נוסף הרשום על החברה או בגין כרטיס נוסף הנרכש למשחק על ידי אותו חבר.

5.4. המועדון רשאי לשנות מעת לעת את גובה שיעור אחוז ה- CASH BACK הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות וללא כל הודעה מוקדמת.

5.5.  צבירת CASH BACK בקבוצת המועדון תתבצע בחשבון אחד של הלקוח, הינו חשבון החבר.

5.6. חבר מועדון יורשה לצבור CASH BACK ו/או לממש CASH BACK ו/או לממש את הטבת אחרות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה מזכה.

5.7.  צבירת ומימוש CASH BACK מותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות. בכל מקרה, לא יתאפשרו/יותרו צבירה ו/או מימוש  CASH BACK בדיעבד למי שלא ביצע את הרכישה המזכה במתכונת הנדרשת בתקנון זה. כמו כן, לא יינתנו הטבות בדיעבד בגין רכישות שבוצעו לפני הצטרפותו של חבר למועדון.

5.8.  מימוש נקודות ה- CASH BACK מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימאלית של 50 יחידות (50 ₪) CASH BACK (נקודות זכות) הצבורים בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש ה- CASH BACK תפחת יתרת יחידות ה- CASH BACK של החבר מתחת ל-50 יחידות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית ה- CASH BACK שנותר לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו מחדש לפחות 50 יחידות CASH BACK.

5.9.  לא ניתן לממש CASH BACK באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת (עסקה מזכה נפרדת שלאחר קבלת ה- (CASH BACK. חברי המועדון רשאים לממש את ה- CASH BACK שברשותם בכל רשתות העסקים המשותפים, ללא קשר לרשת בה נצברו.

5.10.  מובהר, כי במעמד רכישת פריטים/ מוצרים על דרך מימוש CASH BACK לא תתבצע צבירה של CASH BACK.

5.11.  לא כל המוצרים ניתנים למימוש ב-CASH BACK באופן מלא ו/או חלקי. המועדון יקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש ב- CASH BACK ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש.

5.12.  חלק ממוצרי המועדון יועמדו למכירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת המועדון, תוך מתן חלופות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן:
5.12.1. תשלום במזומן או באשראי או בשיק;
5.12.2. תשלום באמצעות  CASH BACK;
5.12.3. תשלום של חלק מן התמורה במזומן/באשראי/בשיק וחלק ב- CASH BACK.

5.13. במעמד רכישת פריטים/מוצרים בחנויות, לא ניתן יהיה לבצע שימוש הן בכרטיס המועדון והן בכרטיס הנחה פעיל אחר מכל סוג שהוא ו/או בטפסי הנחה לחברות/מוסדות, ככל שישנם ברשות החבר. יובהר, שחברי המועדון אשר ברשותם כרטיס הנחה פעיל ו/או טופס הנחה לחברות/מוסדות (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים/טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. מובהר, כי ביצוע רכישה באמצעות כרטיסי/טפסי הנחה אחרים לא ייחשבו לרכישות מזכות.

5.14.  במידה וחבר ניצל CASH BACK מעבר למגיע לו, בשל תקלה או שיבוש כלשהו של המועדון (לרבות, טעות ו/או שיבוש במערכות המחשוב של הרשתות), יהיה המועדון רשאי לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות (CASH BACK) שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

5.15. במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים/מוצרים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזז ה- CASH BACK אשר ניתן לו בעבור אותם פריטים/מוצרים מסך נקודות הזכות (CASH BACK) שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו, ועם מימושו של הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות ה- CASH BACK בהתאם.

5.16. במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על-ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות ה- CASH BACK לחבר שביצע את הרכישה המקורית, ועם מימושו של הזיכוי יינתנו אותן נקודות ה-  CASH BACK לחבר אשר מימש את הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.

5.17. במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים/מוצרים שנרכשו על-ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות ה- CASH BACKאשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית, והן לא יושבו יותר.

5.18. החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף  לקבל דיווח על יתרת ה- CASH BACK שצבר.

5.19. הרישום הנמצא בידי קבוצת המועדון הוא זה אשר יקבע את סכום/כמות ה- CASH BACK שצבר כל חבר, ויחשב לראיה חלוטה לנכונות הנתונים. חבר הסבור כי חלה טעות ברישום צבירות הנקודות שלו ו/או שיש לו כל טענה אחרת בקשר לתקנון זה ו/או למועדון הלקוחות, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של קבוצת המועדון ולהעלות את השגותיו והוא יענה בהקדם האפשרי לפי נהלי קבוצת המועדון. מובהר, כי החלטת שירות הלקוחות הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

5.20. מימוש נקודות CASH BACK יתאפשר במשך שנה אחת בלבד (12 חודשים) מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת באחת מחנויות הרשתות של קבוצת המועדון תאריך את תוקף תקופת המימוש בשנה נוספת, והכל בתנאי שכרטיס חבר המועדון בתוקף. חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך שנה מיום הרכישה המזכה האחרונה, תימחק יתרת ה- CASH BACK שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, וקבוצת המועדון לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור.

5.21. למען הסר ספק מובהר, כי במידה ופג תוקפו של כרטיס החבר במועדון והכרטיס לא חודש על-ידי החבר במהלך 12 חודשים שלאחר מועד סיום החברות, יאבד החבר את זכאותו לעשות שימוש ביתרת הנקודות הצבורות לו, ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מקבוצת המועדון ו/או מי מטעמה.

5.22. במסגרת רכישה של פריטים/מוצרים באמצעות אמצעי תשלום אחרים, ייהנה החבר מהטבות המועדון, אולם לא יצבור בגין הרכישה CASH BACK. מבלי לגרוע מהאמור יובהר, כי רכישה של כרטיס מתנה על-ידי חבר, תקנה לחבר הרוכש נקודות CASH BACK בגין הרכישה.

5.23. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות מועדון האוהדים בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע על-ידה. הפסקת פעילות המועדון, ביוזמת המועדון, תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר בתקופה זו, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מהמועדון ו/או מי מטעמה.

5.24. בירור נקודות CASH BACK הצבורות לזכות החבר ניתן לעשות בחנויות, במוקדי שירות הלקוחות של קבוצת המועדון או באתר קבוצת המועדון בכתובת קריית ספר 4 חיפה. מובהר,  כי עדכון מספר הנקודות באתר אינו נעשה באופן מיידי וכי גריעת ו/או הוספת נקודות ביחס לנקודות הצבורות לחבר תיעשה בתוך כ-72 שעות ממועד צבירת או מימוש הנקודות. למען הסר ספק, מספר הנקודות המופיע באתר מהווה הערכה בלבד ואינו מחייב את קבוצת המועדון ומספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה המופיע במאגר הנתונים של קבוצת המועדון. על-מנת לוודא את מספר הנקודות המדויק, יש לפנות טלפונית אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון: 04-7704444.

5.25. ביטול עסקאות, זיכויים והחלפות יעשו על-פי נהלי ההחזרות וההחלפות של קבוצת המועדון, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת המועדון ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.

6. הטבות לחברי המועדון

6.1. במהלך תקופת החברות וכל עוד החברות במועדון בתוקף, יהיה זכאי חבר המועדון להטבות בהתאם לרשימת ההטבות כפי שתהיה מעת לעת במשרדי המועדון.

6.2. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להחליף ולשנות את מגוון ההטבות מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. כללי

7.1. שינוי בהטבות ו/או בפעילות המועדון

7.1.1. הנהלת המועדון שומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות המועדון אם תראה צורך בכך, במתן הודעה לאלתר שתפורסם באחת מדרכי הפרסום ו/או הדיווח כמפורט בסעיף 4.3 להלן. במקרה של הפסקה כאמור יהא המועד האחרון לביצוע פעולות ו/או עסקאות באמצעות כרטיס החבר 30 יום מיום פרסום ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון כאמור לעיל.
                                                                                                 
7.1.2. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למועדון, תקופות החברות בו, ההטבות להן זכאים החברים, מגוון ההטבות, העסקים המשתתפים וכיו"ב, לרבות הזכות להפסיק את ההטבות בכל עת, הכל כפי שתמצא הנהלת המועדון לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך לנמק את השינוי.

7.1.3. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכרטיס המועדון, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.2. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון וככל שאין הוא מסכים להן אין הוא זכאי להצטרף כחבר מועדון או תופסק חברותו במועדון וכרטיס החבר ייחשב כבלתי תקף ומאותו רגע נאסר עליו השימוש בכרטיס החבר.

7.3. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.

7.4. דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעת הנהלת המועדון:

הודעות הנהלת המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספת ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הנהלת המועדון לבצע, בתקנון ו/או ברשימת העסקים המשתתפים ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חברי המועדון ו/או לפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו ו/או ההטבות ואפשרות מימושן, קבלתן וכיו"ב ייעשו על ידי הנהלת המועדון באופן ובדרך כפי שהנהלת המועדון תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לחבר המועדון ו/או פרסום לפי בחירת הנהלת המועדון, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.

7.5. להנהלת המועדון אין ולא תהא כל אחריות להודעות ו/או מצגים של העסקים המשתתפים ו/או מי מהם, אשר לא יפורסמו על גבי נייר רשמי ובהודעה רשמית של הנהלת המועדון.

7.6. בכל מקרה שחבר מועדון יתבע את המועדון, הוא ייחשב באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.
אם וככל שתהא לחבר מועדון עילת תביעה כנגד המועדון, אזי בכל מקרה לא יהא החבר זכאי לקבל כנגד המועדון צווים שאינם כספיים ובכללם צווי עשה ו/או צווי מניעה אחרים, בן-זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד.

7.7. במקרה של שימוש בכרטיס מועדון הלקוחות שלא בתום לב, הנהלת המועדון רשאית להפסיק את החברות במועדון הלקוחות לאלתר.

8. מוקד שירות לקוחות ושירותים מיוחדים

8.1. לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי השירות של הנהלת המועדון בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00  בטלפון: 04-7704444 בפקס': 04-7704459
8.2. כתובת הנהלת המועדון הינה: רחוב קריית ספר 4, חיפה.